English version

Днес, 25.05.2024 г. е 10:52.

ISO сертификация

Гъвкавият ни подход на работа и опита на нашия екип Ви осигуряват създаване на системи за управление на качеството /ISO стандарти/ в изключително кратки срокове и гарантира безпроблемното им сертифициране и незабавно получаване на международно признат сертификат.


1. Какво означава да се сертифицира една организация (фирма) по даден стандарт?
Сертифицирането на една фирма по даден стандарт означава, че тя може да покаже и гарантира, че притежава ефективно функционираща система за управление на качеството съгласно изискванията на съответния стандарт, по който иска да получи сертификат.


2. Обадете ни се сега, ако желаете сертификация по:

ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 - международен стандарт, който е приложим за всички фирми, независимо от техния вид, размер и продукт/услуга, които предоставят.

ISO 14001 / ISO 14001:2004 - определя изискванията към системата за управление на околната среда.

ISO 45001:2018 - стандарт, който определя изискванията към здравето и безопасността при работа.

ISO 22000 - международно признат стандарт, който определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните.

ISO 27001 - стандарт, който поставя изисквания към Системите за управление на информационната сигурност (ISMS). Той е приложим за всички видове организации (търговски, правителствени, частни и др.), които оперират с класифицирана информация и искат да гарантират в максимална степен както сигурността на собствената си информация, така и тази на клиентите си.

ISO 20000 - разработен с цел да се повиши качеството на услугите в IT сектора.

IFS - стандарт, който унифицира изискванията на големите търговски вериги към техните доставчици/ производители по отношение на безопасността на храните.

3. Ако ви предстои контролен и ресертификационен одит или ви е необходима подготовка за одит от трета страна, обадете ни се сега, за да обсъдим Вашите изисквания.

4. Ние ви предлагаме и абонаментна поддръжка на системи за управление, ако за Вас не е икономически оправдано да поддържате такъв специалист на щат. Обадете ни се сега, за да се запознаем с Вашите изисквания и да обсъдим подходящ за Вашата фирма вариант.

5. Обучения

Безплатна консултация

Ние знаем колко е важно да получиш адекватно решение в точния момент, затова ни се обадете сега и ще получите безплатна консултация веднага по телефона:

0878 469 699

Други услуги:

  • Консултации по смяна на статут на обект.
  • Консултантски услуги по етикетиране съгласно изискванията на Регламент 1169/2011
  • Консултации по необходими документи за регистрация на заведение.
  • Консултации по Регистрация на хранителни добавки, регистрация на обекти за производство на хранителни добавки и складове за съхранение на хранителни добавки.
  • Консултации по Система за самоконтрол, добри практики и НАССР.
  • Консултации по внедряване на Система за управление на качеството /ISO/ и сертификация.